Werkwijze


Er vindt een intakegesprek plaats met de deelnemer(s) en opdrachtgever over aanleiding en ontwikkelingsdoelen van de coaching. Gezamenlijk wordt bepaald hoeveel sessies wenselijk zijn voor het gewenste resultaat.
Doelen en afspraken worden vervolgens vastgelegd in een heldere offerte.
Halverwege vindt er met betrokkenen een tussentijdse evaluatie plaats om de vorderingen van het geleerde te toetsen in de werksituatie en te bezien of de geformuleerde leerdoelen bijstelling behoeven
Bij de eindevaluatie is de continuering van het leerproces in de organisatie een belangrijk aandachtspunt.Voorwaarden

Coaching is geen Haarlemmerolie. Leerdoelen moeten realistisch en haalbaar zijn. Dit betekent dat iemand over een groot deel van de competenties behorend bij een functie moet beschikken om voor individuele coaching in aanmerking te komen. In de coaching kunnen dan de ontbrekende of nog verder te ontwikkelen competenties aan bod komen.
Met andere woorden: we maken met vereende krachten van een zes - een acht. Maar wanneer de competenties echt ontoereikend zijn dan is coaching NIET de aangewezen weg. In voorkomende gevallen signaleer ik dit en denk ik mee over alternatieve oplossingen.
Ook is de motivatie voor het veranderingsproces een belangrijke basis.

Teamcoaching en – training kan ook niet altijd slagen. Zo is een voorwaarde dat de teamleden geschikt zijn voor hun functie. Daarnaast is het belangrijk dat het team gemotiveerd is om aan de ontwikkelingsdoelen te werken. Deze voorwaarde wordt in het collectieve intakegesprek onder de loep genomen.